Algemene voorwaarden

Kazoku Dojo Rotterdam hanteert bij het leveren van haar diensten algemene voorwaarden.
Deze zijn onverkort van toepassing op de leden en bezoekers van deze sportschool.

Artikel 1: Algemeen

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Kazoku Dojo Rotterdam: Dienstverlener op het gebied van Kyokushin karate.
 • Lid: Degene die zich heeft ingeschreven als lid en zijn contributie betaalt.
 • Minderjarig lid: lid, dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en waarvan de ouders/verzorgers wettelijk verantwoordelijk voor zijn.
 • Dojo: ruimte waar de trainingen/sportlessen worden verzorgd.
 • Kleedkamer: ruimte waar leden zich kunnen omkleden en gebruik kunnen maken van douches en toilet.

Artikel 2: Inschrijving en lidmaatschap

 1. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren in de Dojo met daarbij het verschuldigde inschrijfgeld en 1 maand contributie.
 2. Het lidmaatschap bij Kazoku Dojo Rotterdam gaat in op het moment van inschrijving. De contributie wordt voor die desbetreffende maand naar rato berekend en dient contant betaald te worden in de Dojo. De contributie dient iedere eerste training van de maand voldaan te worden.
 3. Degene die lid is geworden van Kazoku Dojo Rotterdam wordt ook verplicht lid van de bonden waar Genshin Dojo Roosendaal bij is aangesloten. 
 4. Degene die lid is geworden gaat door het ondertekenen van het inschrijfformulier akkoord met de algemene voorwaarden, de dojo regels en de huisregels.
 5. Kazoku Dojo Rotterdam behoudt zich het recht voor om een persoon als lid te weigeren.

Artikel 3: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap per e-mail of schriftelijk opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De opzegging dient voor de 1e van de maand te geschieden.
 2. Een lid met een betalingsachterstand kan het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag volledig is betaald.
 3. Kazoku Dojo Rotterdam behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de algemene voorwaarden, dojo regels en/of huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag binnen of buiten de dojo, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 4: Contributie en bondsgeld

 1. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar op de eerste training van de maand. Betaling dient contant te te worden voldaan in de Dojo.
 2. Indien een lid zijn contributieverplichtingen niet nakomt, dan wordt de toegang tot de trainingen hem geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Ook kan een lid dat zijn contributie niet heeft betaald niet deelnemen aan examens of wedstrijden.
 3. De verplichte bijdrage voor de bond wordt jaarlijks geïncasseerd.
 4. Kazoku Dojo Rotterdam kan de contributie en bondsgeld verhogen.

Artikel 5: Trainingstijden

 1. Kazoku Dojo Rotterdam behoudt zich het recht voor om openingstijden, locatie en trainingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële en erkende feestdagen, vakanties en/of tijdens evenementen is Kazoku Dojo Rotterdam gerechtigd gesloten te zijn dan wel de  openingstijden en/of aanbod aan te passen zonder dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Kazoku Dojo Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van goederen en/of eigendommen van het lid of bezoeker.
 2. Het volgen van de lessen, deelname aan wedstrijden of activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. Kazoku Dojo Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 4. Tevens zal het lid Kazoku Dojo Rotterdam vrijwaren voor aanspraken door derden.

Artikel 7: Huisregels

 1. Het lid en/of bezoeker wordt geacht op de hoogte te zijn van de dojo-en huisregels van Kazoku Dojo Rotterdam en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de dojo-en huisregels van Kazoku Dojo Rotterdam staan op de website www.kazokudojo.nl/huisregels

Artikel 8: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Kazoku Dojo Rotterdam aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Kazoku Dojo Rotterdam is gevestigd.